Tartalomjegyzék

 1. A vállalkozás adatai 2
 2. Adatvédelmi irányelveink. 2

2.1. A főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre. 3

 1. Az adat forrása. 3
 2. Jancsa János EV. az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait 4

4.1. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó rendelkezések. 4

4.1.1 Hírlevél feliratkozás esetén megadott adatok. 4

4.1.2 Nyereményjáték. 4

4.1.3. A weboldalon, Facebook és Instagram oldalon történő kapcsolatfelvétel, információ kérés  4

4.2 Technikai adatok. 5

4.3 Cookie-k (Sütik) 6

4.3.1. A sütik feladata: 6

4.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k. 6

4.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k. 6

4.4. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről 6

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei 7
 2. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 7

6.1. Tájékoztatáshoz való jog. 7

6.2. Az érintett hozzáféréshez való joga. 8

6.3. Helyesbítés joga. 8

6.4. Törléshez való jog. 8

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog. 9

6.6. Adathordozáshoz való jog. 9

6.7. Tiltakozás joga. 9

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 9

6.9. Visszavonás joga. 10

6.10. Bírósághoz fordulás joga. 10

6.11. Adatvédelmi hatósági eljárás. 10

 1. Egyéb rendelkezések. 10

 

Jancsa János EV. a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen tájékoztató célja, hogy Ön a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről átlátható, egyértelmű és részletes tájékoztatást kapjon.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak és azon keresztül történő adatkezelésekre vonatkozik:

https://www.smarta.hu

Adatkezelési tájékoztató röviden, összefoglalva:

 •         Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően kezelünk és gyűjtünk. Csak a legszükségesebbeket kérjük be.
 •         DM és marketing célú levelet csak hozzájárulás esetén küldünk, kivéve rendszerüzenetet.
 •         Harmadik félnek a felhasználó egyértelmű hozzájárulásával adunk át adatot.  (például sütik, remarketing adatok).

1. A vállalkozás adatai

Jancsa János EV

Székhely: 1055 Bp Balassi B u 21-23

Képviseli: Jancsa János

Telefonszám: +36308350242

E-mail: jancsajani@gmail.com

Weboldal: https://www.jancsajani.hu

Nytsz: 37503521

Adószám: 66676892-1-41

2. Adatvédelmi irányelveink

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára megfelelő, világos, átlátható módon és egyértelmű tájékoztatása mellett kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

A személyes adatok gyűjtése, kezelése, illetve felhasználása csak az adatkezelés céljával összhangban történik („célhoz kötöttség”); 

A vállalkozás a szükségesnél több személyes adatot nem gyűjt, kezel, illetőleg dolgoz fel. A személyes adat az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns kell legyen, és a szükségesre kell korlátozódnia („adattakarékosság”);

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tennie a vállalkozásnak annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, valamint rendszeresen felül kell vizsgálja a személyes adatokat („pontosság”); 

A vállalkozás a megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve, valamint a technikai védelmet folyamatosan fejleszti és felülvizsgálja („adatvédelem elve”)

A vállalkozás megelőzően, világosan és egyértelműen, továbbá személyre szabottan az érintett kérésére az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást megadja („tájékoztatás elve”)

A vállalkozás az adatvédelmi incidens esetén a szükséges védelmi lépéseket, továbbá intézkedéseket megteszi („adatvédelmi incidensek kezelése”)

2.1. A főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre 

 •         GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 •         Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv., adatvédelmi törvény);
 •         2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (2:43. § (e) pont)
 •         2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 •         2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 •         Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
 •         1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről;
 •         1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 •         2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;2000. évi C. törvény a számvitelről.

3. Az adat forrása

Az Ön személyes adatait Jancsa János EV. részére Ön szolgáltatja.

Az egyéb adatokat az információtechnológiai rendszereink automatikusan gyűjtik, amikor meglátogatja honlapunkat. Ezek főként technikai jellegű adatok (pl. IP cím, oldal megnyitásának időpontja). Az adatok gyűjtése a honlapunkra belépéskor automatikus.

Ha Ön jelzi a hozzájárulás visszavonását, akkor a kérelmére azonnal törli Jancsa János EV. a jogszerűen kezelt adatot.

Minden adatvédelemmel kapcsolatos kérdésben Jancsa János EV az illetékes, és a jancsajani@gmail.com  hivatalos e-mail címen érhető el.

4. Jancsa János EV. az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait

4.1. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó rendelkezések

4.1.1 Hírlevél feliratkozás esetén megadott adatok

A Smarta hírleveleihez való hozzáférés az alábbi adatok megadása és hozzájárulás után lehetséges:

 •         Név

E-mail cím

Az adatkezelés célja: az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek, termékkatalógusok, ajánlatok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, vagy az adott hírlevélszolgáltatás megszüntetéséig. A hírlevélről való leíratkozás bármikor lehetséges valamennyi megküldött hírlevél alján található link segítségével azonnal, vagy az Adatkezelő egyéb elérhetőségeinek igénybevételével.

4.1.2 Nyereményjáték

Az egyes nyereményjátékra vonatkozó részletszabályokat, részvételi feltételeket, az adott játék szabályzata tartalmazza.

Az érintettek köre: nyereményjátékban részt venni kívánó személyek.

Az adatkezelés célja: az érintettek részére nyereményjáték szervezése, lebonyolítása és a nyeremény átnyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: 

 •         név
 •         e-mail cím
 •         lakcím
 •         telefonszám

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, törlési kérelméig. A nyereményjátékban résztvevő nyertes adatai a vonatkozásban az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően 5 év.

4.1.3. A weboldalon, Facebook és Instagram oldalon történő kapcsolatfelvétel, információ kérés

Weboldalon, a Facebook oldalon és az Instagram oldalon lehetőséget biztosítunk, hogy Ön kapcsolatban léphessen velünk különböző űrlapokon keresztül. Ezen esetekben a rendelkezésünkre bocsátott adatokat arra használjuk fel, hogy kapcsolata lépjünk Önnel a megkeresésével kapcsolatban.

Az adatkezelés célja: az érintettek részére megfelelő kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: 

 •         név
 •         cím
 •         telefonszám
 •         e-mail cím
 •         érdeklődés tárgyi körülményeinek leírása

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, törlési kérelméig, a kért szolgáltatás elintézésétől számított 90 napig.

4.2 Technikai adatok

Jancsa János EV a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 •         az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 •         hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 •         változatlansága igazolható (adatintegritás);
 •         a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Jancsa János EV az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Jancsa János EV olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Jancsa János EV. az adatkezelés során megőrzi

 •         a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 •         a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
 •         a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

4.3 Cookie-k (Sütik)

4.3.1. A sütik feladata:

 •         információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 •         megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 •         megkönnyítik a weboldal használatát;
 •         minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.smarta.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

Google Analytics: A smarta.hu a weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával, anonimizált (nem beazonosítható a személy, ip cím, pontos hely) információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Facebook remarketing pixel: A smarta.hu a weboldalán alkalmazza a Facebook mint harmadik fél sütijeit is. A Facebook cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg olyan személyeknek, akik előzőleg felkeresték a smarta.hu oldalt. A cookie-k azt is lehetővé tetszik a számunkra, hogy korlátozzuk azt, hogy Ön hányszor lát egy hirdetést, így nem kell újra és újra ugyanazt a hirdetést látnia. Továbbá a hirdetések analitikájában elemzésében is segítségünkre van.

4.4. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

Cégnév

Elérhetőség

Tevékenység

Enter Bt

2072 Zsámbék

Bicskei u.70.

Szerver és tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

Mailchimp

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

hírlevél küldés

Facebook Inc.

1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025

marketing, remarketing, analitika

Moonshot Kft.

1076 Budapest, Garay tér 20. B lház. 3/2

Weboldal üzemeltető, statisztikák, űrlapok

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 •         egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 •         másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Jancsa János EV fér hozzá.

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Jancsa János EV. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Jancsa János EV. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Jancsa János EV. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 •         személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 •         az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 •         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 •         a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 •         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 •         a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Jancsa János EV. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 •         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
 •         vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 •         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 •         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 •         az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

7. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Jancsa János EV. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.